Obchodní podmínky

Obecné smluvní podmínky pro žádost o zprostředkování pronájmu Karavanu (dále jen „Smluvní podmínky“) platné od 1.6.2021

Zaškrtnutím volby ve webové aplikaci "Souhlasím s obchodními podmínkami" potvrzujete, že jste si přečetli a porozuměli těmto všeobecným obchodním podmínkám ("Podmínky") a že s jejích zněním souhlasíte a hodláte se těmito podmínkami řídit.

POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, NEZAŠKRTÁVEJTE VOLBU "SOUHLASÍM S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI".

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Tyto Smluvní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn ("Občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s využíváním webového portálu ADRIA Rent k vyhledávání a pronajímání obytného automobilu, karavanu a podobných vozidel ("Karavan") od jejich vlastníka či oprávněného uživatele ("dále jen Vlastník Karavanu či Pronajímatel") a jsou platné pro všechny pronájmy zprostředkovávané společností Campers4U Rent s.r.o. se sídlem  Hněvotín č.p. 592, 783 47 Hněvotín, IČ 09388192, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 335539, e-mail: rent@campers4u.cz, (dále také jako „ADRIA Rent“ či Zprostředkovatel).

1.2. Tyto Smluvní podmínky upravují vztah Zájemce o zprostředkování nájmu Karavanu a Zprostředkovatele, který prostřednictvím své databáze a webového rozhraní propojuje Zájemce a Vlastníky Karavanu k uzavření konkrétního smluvního vztahu, jehož předmětem je poskytnutí Karavanu k užívání nájemci ve stanoveném období, za stanovenou úplatu a ostatních ujednaných smluvních podmínek.  

1.3. Karavanem se pro účely této smlouvy se rozumí obytný vůz, přívěs, karavan či jakýkoliv jiný předmět podobného charakteru. Ve smlouvě bude pro zjednodušení užíváno označení předmětu nájmu jako Karavan, byť se bude ve skutečnosti jednat o předmět nájmu charakteru obytného vozu či přívěsu.

1.3. Vlastníkem Karavanu se pro účely této smlouvy považuje i oprávněný uživatel Karavanu s oprávněním poskytnout Karavan do nájmu třetí osobě – Zájemci, byť by nebyl vlastníkem Karavanu v právním slovy smyslu.

  • Zájemcem se pro účely této smlouvy označuje fyzická i právnická osoba, která má zájem uzavřít nájemní smlouvu o nájmu Karavanu s Vlastníkem karavanu.

1.5. Webovým rozhraním (nebo i jen web) se rozumí rozhraní přístupné přes www.adriarent.cz . Provozovatelem a vlastníkem webu je Zprostředkovatel. Web je určen zejména pro sledování nabídky Vlastníků Karavanů na jejich pronájem, volné termíny, ceny a související. Prostřednictvím webu dochází ke specifikaci zájmu Zájemce o jím vybraný Karavan, požadovanou dobu nájmu a související.

1.6. Zájemce se zavazuje, že všechny informace jím zadané a zaslané prostřednictvím webu nebo prostřednictvím kontaktního emailu budou vždy pravdivé, přesné a bere na vědomí, že k těmto údajům platí tzv. presumpce jejich správnosti.

1.7. Zájemce bere na vědomí, že Zprostředkovatel neodpovídá za pravdivost, přesnost a nezavádějící obsah údajů uvedených na Webu. Zprostředkovatel také nezaručuje udržování a uchovávání dat uložených na Webu, nepřetržitost a trvalou kontinuitu provozu Webu, zejména s ohledem na nutnou údržbu a neočekávané situace. Informace uvedené na Webu zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou na Webu zobrazovány. Obsah Webu je chráněn autorským právem a není možné jej bez výslovného souhlasu Zprostředkovatele dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami.

Zprostředkovatel nebude požadovat po Zájemci jakékoliv jiné náklady než ty v této smlouvě výslovně zmíněné. Smluvní strany si nesou své náklady na komunikaci na dálku ze svého a svým nákladem, neboť nákladem této komunikace je zejména internetové připojení, které smluvní strany považují za náklad bagatelní.

1.8. Zájemce se považuje dle ustanovení § 419 občanského zákoníku a podle zákona o ochraně spotřebitele za Spotřebitele, tedy za osobu, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (v tomto případě se Zprostředkovatelem nebo Vlastníkem Karavanu) nebo s ním jinak jedná, respektive za osobu, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, pokud se ve webové aplikaci neoznačí svým IČ (identifikačním číslem).

1.9. Pro vyloučení výkladových problémů Zájemce, který v rámci své identifikace ve webové aplikaci sám sebe označí IČ, se považuje za podnikatele a sám sebe vylučuje z postavení spotřebitele ve vztahu vůči Zprostředkovateli a i vůči Vlastníku Karavanu.

1.10. Zprostředkovatel výslovně upozorňuje Zájemce, že je vyloučeno, aby při deklaraci svého zájmu se identifikoval jako spotřebitel a následně při uzavírání následného smluvního vztahu požadoval, aby byl identifikován jako nikoliv spotřebitel.

 

2. Vznik smluvního vztahu o Zprostředkování nájmu Karavanu

 

2.1. Zájemce bere výslovně na vědomí, že principem smluvních vztahů realizovaných skrze tuto webovou aplikaci je, že Zájemce podává žádost o uzavření nájemní smlouvy, jejíž parametry – požadavky Zájemce, zejména v podobě identifikace Karavanu, identifikace doby nájmu a nájemného do aplikace zadává. Žádost Zájemce nabývá účinnosti zaplacením Rezervačního poplatku ve výši, způsobem a termínu určeném Webovou aplikací. Rezervační poplatek je úplatou jak za zprostředkování možnosti uzavření Nájemní smlouvy, tak i za službu poskytovanou Pronajímatelem, tedy Nájemným.

2.2. Podáním účinné žádosti Zájemci nevzniká jiného práva, než práva na zpracování této žádosti ve smyslu dále uvedeném, přičemž dosažení výsledku není Zprostředkovatelem garantováno. Garantováno však je, že nebude-li služba Zájemci poskytnuta z důvodů nikoliv na straně Zájemce bude mu Rezervační poplatek vrácen v plné výši.

Pro vyloučení všech pochybností se zdůrazňuje, že účinnou žádostí je ta, která je elektronickým způsobem přijata ke zpracování a zejména ta, která je doprovázena úhradou Rezervačního poplatku. Do zaplacení rezervačního poplatku není Zprostředkovatel povinen činit ničeho jiného než kooperovat na vygenerování platebních údajů.

2.3. Zájemce učiní žádost o uzavření nájemní smlouvy řádným vyplněním formuláře na adrese www.adriarent.cz, potvrzením souhlasu s těmito Podmínkami a informováním o zpracování osobních údajů, kliknutím na tlačítko "Rezervovat" a zaplacením nebo umožněním blokace Rezervačního poplatku.

2.4. Zájemce bere v potaz, že registrace, vyřízení žádosti a další funkcionality Webu probíhají automatizovaným procesem a výslovně žádá Zprostředkovatele, aby mu umožnil užívat služby dle těchto Podmínek před uplynutím lhůty pro odstoupení podle Občanského zákoníku. Zájemce je srozuměn s tím, že předmětem této smlouvy je poskytnutí služby v souladu s § 1823 občanského zákoníku a výslovně žádá, aby Zprostředkovatel začal vyřizovat jeho žádost okamžitě či bez zbytečného odkladu. 

 

2.5. Zprostředkovatel zajistí, že Vlastník Karavanu (Pronajímatel) nejpozději do tří pracovních dnů od doručení žádosti ("Potvrzovací doba") Nájemci žádost skrze webovou aplikaci ADRIA Rent nebo emailem potvrdí nebo odmítne. Za potvrzení žádosti o nájem Karavanu se považuje i zaslání návrhu smlouvy o nájmu Karavanu.

2.6. V průběhu Potvrzovací doby:

(a) se Zprostředkovatel zavazuje neumožnit nájem stejného Karavanu ve stejném termínu třetí osobě,

(b) je Zájemce žádostí o uzavření nájemní smlouvy vázán, a
(c) Rezervační poplatek je v držení Zprostředkovatele a není s ním nijak nakládáno, popřípadě příslušná částka je blokovaná prostřednictvím platební brány.

2.7. Vlastník Karavanu žádost Zájemce potvrdí tím, že Zájemci zašle prostřednictvím Webu Zprostředkovatele návrh Nájemní smlouvy o Nájmu Karavanu. K zaslání návrhu smlouvy může dojít i automaticky vygenerováním obsahu smlouvy webovým rozhraním ADRIA Rent. Zasláním návrhu nájemní smlouvy, pokud tato bude ve shodě s požadavkem Zájemce, deklarovaným skrze webovou aplikaci ADRIA Rent, vzniká Zprostředkovateli nárok na jeho zprostředkovatelskou odměnu ve výši 3000,-Kč.

2.8. Návrh nájemní smlouvy obdrží Zájemce elektronickou cestou prostřednictvím Zprostředkovatele.

2.9. Pokud Zájemce s návrhem smlouvy souhlasí, je povinen podepsaný návrh nájemní smlouvy  zaslat prostřednictvím Webového rozhraní ADRIA Rent nebo emailem Zprostředkovateli a Vlastníku Karavanu ve lhůtě 3 dnů od dne jejího doručení na mail Zájemce. Takovouto smlouvou řádně a včas doručenou Zprostředkovateli je vázán jak Zájemce, tak i vlastník Karavanu.

2.10 Zájemce bere výslovně na vědomí, že nezašle-li řádně podepsanou smlouvu v uvedeném termínu Zprostředkovateli, není Zprostředkovatel ani Vlastník Karavanu touto smlouvou nijak vázán. Karavan je dále nabízen třetím osobám, a to i přes to, že byl uhrazen Rezervační poplatek.

2.11. V takovémto případě se povinnost Zprostředkovatele považuje za splněnou, Zájemci tak vznikla povinnost k úhradě odměny Zprostředkovateli, Pronajímateli nevznikla povinnost poskytnout Karavan k nájmu a Zprostředkovatel ve lhůtě 10-ti dnů vrátí Zájemci Rezervační poplatek snížený o odměnu Zprostředkovatele s čímž Zájemce výslovně souhlasí. (Pro vyloučení veškerých pochybností se úhrada odměny Zprostředkovatele považuje za uhrazenou vzájemným započtení s jeho povinností vrátit Rezervační poplatek)

2.12. Zprostředkovatel se zavazuje Zájemci zaslat elektronicky podepsanou smlouvu zpět na e-mailovou adresu, ze které ji Zájemce poslal Zprostředkovateli, a to ve lhůtě 5-ti dnů.

2.13. Odstoupení od Nájemní smlouvy, případně stornopoplatek, se řídí podmínkami Pronajímatele uvedenými v Nájemní smlouvě.

2.14. Pronajímatel je oprávněn žádost odmítnout. Pokud nedojde k potvrzení žádosti v Potvrzovací době, žádost bez dalšího zaniká a Rezervační poplatek není dále blokován, respektive se Zájemci vrací v plné výši.

2.15. Smluvní vztah o zprostředkování nájmu vzniká mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem.

2.16. Smluvní vztah o nájmu Karavanu vzniká mezi Zájemcem a Vlastníkem Karavanu.

2.17. ADRIA Rent jako Zprostředkovatel jedná jménem a na účet Vlastníka Karavanu, k tomuto je oprávněn na základě samostatné smlouvy s Vlastníkem Karavanu a respektuje práva a povinnosti VLASTNÍKA KARAVANU. Práva a povinnosti ze zprostředkované smlouvy o nájmu Karavanu ohledně tohoto pronájmu tak vznikají pouze mezi Vlastníkem Karavanu a Zájemcem.

2.18. Podpisem smlouvy o nájmu Karavanu se Vlastník Karavanu zavazuje nájemci zajistit službu nájmu Karavanu v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.

2.19. Právo Zájemce na dodání objednané služby vzniká uzavřením smlouvy o nájmu Karavanu, přičemž v případě, že Zájemce neuhradí cenu nájmu Karavanu v plné výši nebo její část v souladu se smlouvou o nájmu, v termínech dle smlouvy, je Vlastník Karavanu oprávněn od smlouvy odstoupit.

 

3. Účastníci smluvního vztahu o pronájmu Karavanu

 

3.1. Účastníky smluvního vztahu o pronájmu Karavanu (smluvní strany) jsou:

  • a) Vlastník Karavanu
  • b) Zájemce

3.2. Smluvní vztah mezi Vlastníkem Karavanu a Zájemcem o pronájem Karavanu se řídí písemnou smlouvou o pronájmu Karavanu Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že smlouva mezi vlastníkem Karavanu a Zájemcem má přednost před těmito smluvními podmínkami.

 

4. Práva z vadného plnění

 

4.1. Zprostředkovatel odpovídá výhradně za svou činnost směřující k uzavření Nájemní smlouvy a případně další činnosti, k nimž se těmito podmínkami nebo závazkem uvedeným či plynoucím z Webové aplikace ADRIA Rent zavázal.

4.2. Práva Zájemce z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších změn).

4.3. Poskytované služby Zprostředkovatele lze reklamovat v průběhu poskytování, v ostatních případech bez zbytečného odkladu po zjištění vady, nejpozději však do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Zprostředkovatele na adrese rent@campers4u.cz . Zájemce sdělí Zprostředkovateli, kterou povinnost Zprostředkovatel ve vztahu k Zájemci nesplnil a jakým způsobem si Zájemce představuje nápravu situace. Provedenou volbu jakým způsobem si Zájemce představuje řešení své stížnosti, nemůže Zájemce měnit. Uplatní-li Zájemce své právo z tvrzeného vadného plnění, vystaví mu Zprostředkovatel písemné potvrzení o tom, kdy Zájemce uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zájemce požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně i písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

4.4. Zprostředkovatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Je-li reklamace shledána oprávněnou, Zprostředkovatel nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud je Zájemce spotřebitelem, zjedná nápravu, a to především bezplatnou nápravou. Je-li vada podstatným porušením, může Zájemce od těchto Podmínek odstoupit.

4.5. Pokud má Zájemce právo z vadného plnění podle § 1923 Občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však Zájemce právo na náhradu nákladů do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je potřeba vytknout vady je Zájemce srozuměn s tím, že takovéto právo by případně soud nepřiznal.

4.6. Zprostředkovatel neodpovídá za to, zdali bude Nájemní smlouva při využití Webu uzavřena či s jakým obsahem, ani za to, zda Vlastník Karavanu splní své povinnosti z Nájemní smlouvy.

4.7. Zprostředkovatel není povinen k náhradě škody, která Zájemci vznikne z důvodu chybně nebo nekompletně poskytnutých informací nebo porušení Nájemní smlouvy ze strany Vlastníka Karavanu.

 

5. Ukončení

 

5.1. Pokud nebyla ze strany Zprostředkovatele služba dle těchto Podmínek splněna, má Zájemce v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo odstoupit, a to do 14 dnů od potvrzení těchto Podmínek. Odstoupení musí být Zprostředkovateli doručeno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení může Zájemce zasílat mimo jiné na adresu Zprostředkovatele či na adresu elektronické pošty Zprostředkovatele rent@campers4u.cz . Zprostředkovatel je oprávněn odstoupit v případě podstatného porušení Podmínek.

Změny podmínek

Zprostředkovatel je oprávněn Podmínky jednostranně v přiměřeném rozsahu upravovat či doplňovat. Nové Podmínky vždy ruší a v plném rozsahu nahrazují Podmínky předcházející, a to vždy počínaje dnem účinnosti nových (posledních) Podmínek.

 

6. Zasílání obchodních sdělení

 

Zájemce ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších změn, souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Zprostředkovatele na adresu či telefonní číslo Zájemce nebo na e-mail Zájemce.

 

7. Závěrečná ustanovení

 

7.1. Informace, které Zájemce nebo Zprostředkovatel obdrží od druhé smluvní strany v souvislosti s těmito Podmínkami se považují za důvěrné a smluvní strany se zavazují zachovávat jejich důvěrnost. Zájemce tímto výslovně souhlasí s poskytnutím svých identifikačních údajů a informací a dat nahraných na Web potenciálním Pronajímatelům.

7.2. Kontaktní adresa Zprostředkovatele je rent@campers4u.cz .  Zprostředkovatel kontaktuje Zájemce na Mail Zájemce, není-li v Podmínkách stanoveno jinak. Telefonní kontakt na zprostředkovatele je +420 771 264 811 . Za zprostředkovatele jedná osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo i osoba pověřená.

7.3. Zprostředkovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti vůči Zájemci, nebo jejich část, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Zájemce, přičemž v takovém případě Zprostředkovatel informuje Zájemce bez zbytečného odkladu.

7.4. Tyto Podmínky se řídí českým právem. Veškeré spory související se Podmínkami budou rozhodovány výlučně věcně a místně příslušnými soudy v České republice.

7.5. S případnou stížností se může Zájemce obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských stížností je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem.

7.6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:

http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.7. Je-li některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, takovéto ustanovení bude nahrazeno jiným ustanovením, jehož smysl se původnímu ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

7.8. Podmínky jsou archivovány společností Zprostředkovatele v elektronické podobě a jsou Zájemci přístupné na jeho žádost.

 

 

 

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit.

více informací & nastavení